Leider muss der Ostermarkt 2020 ausfallen.

Museum closed - no Easter market 2020